Welkom bij Allianz Client Analyser

Deze tool, ontwikkeld door Allianz Benelux, is gebaseerd op het model van de Belgische verzekeringssector en laat toe de vragen van het financieel overzicht en de fiche sparen of beleggen met een levensverzekering in te vullen zodat uw makelaar een persoonlijk advies kan geven.

Alle gegevens opgenomen in deze elektronische tool worden verwijderd zodra het invullen afgewerkt is en resultaat verwerkt is in een PDF document.

Allianz zal geen gegevens verwerken of bewaren. Je makelaar kan de antwoorden bewaren met respect voor de privacy regels. Je hebt het recht op een kopie van deze gegevens, ze te laten verbeteren of verwijderen en bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik voor marketingdoeleinden.

Dit door Allianz Global Investors ontwikkelde instrument is bedoeld om verzekeringstussenpersonen te ondersteunen bij hun inspanningen om de levenportefeuilles van bestaande klanten te analyseren en eventueel te optimaliseren in een post-trade fase. Het is strikt voorbehouden aan professionals in levensverzekeringen, die opgeleid zijn om het op een adequate manier te gebruiken. Het is niet ontworpen voor retailklanten of directe onderschrijvingsactiviteiten en kan niet in de plaats komen van het advies van verzekeringsmakelaars of ongebonden agenten die volledig verantwoordelijk blijven voor hun persoonlijk advies aan hun klanten.

Het vervangt de adviesplicht van de tussenpersonen niet, maar kan hen helpen om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Allianz Benelux is niet belast met het geven van advies op basis van deze tool en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.

Aan beleggingen zijn risico’s verbonden. Beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen in waarde stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk hun inleg niet volledig terug. De hierin gegeven visies en meningen, die zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de emittenten op het tijdstip van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen; wij gaan ervan uit dat ze correct en betrouwbaar zijn op het tijdstip van publicatie. De voorwaarden van een onderliggend aanbod of contract dat mogelijk opgesteld of gesloten is of zal worden, zijn van toepassing. Dit is een marketinguiting die is uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een in Duitsland opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Bockenheimer Landstrasse 42-22, D-60323 Frankfurt/Main, Duitsland, die staat ingeschreven bij de lokale rechtbank in Frankfurt/Main onder nummer HRB 9340 en die is goedgekeurd door en onder toezicht staat van het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Verveelvoudiging, publicatie, of verspreiding van de inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Allianz Global Investors

U verlaat de pagina van Allianz Global Investors en gaat naar